GDPR

Prevádzkovatelom osobných údajov je spoločnost Valibuk s.r.o., IČO: 508 987 61, so sídlom: Sídl. Lúky 1110/7, 952 01, Vráble, Slovenská republika, zapísaná v OR OS , Oddiel: Sro, Vl. č.43279/N, poštová adresa: Štúrova 9, 949 01 Nitra, ktorá spracováva Vaše osobné údaje, získané prostredníctvom stránky www.sbdslovakia.sk.

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Vaše osobné údaje sú využívané v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, telefónne číslo a číslo účtu (viditeľné pri identifikácii platby), v prípade firiem rovnako IČO a IČO DPH, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s Vami. K ich spracovaniu dochádza počas vybavovania objednávok, vystavovania faktúr, doručovania objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky či iných komerčných informácií.
3. Vaše osobné údaje sa zásadne neposkytujú tretím stranám, s výnimkou sprostredkovateľa, resp. prepravnej spoločnosti vybavujúcej konkrétnu objednávku, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky tovaru.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje, a to spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu manipulácie s nimi a po splnení účelu ich spracovania zabezpečí ich likvidáciu.
5. O aktualizáciu, doplnenie, opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov  máte kedykoľvek právo požiadať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@sbdslovakia.sk.
6. Spotrebiteľ je oboznámený s tým, že Predávajúci využíva tzv. „cookie“ tak , aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožnujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa, a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.
8. V prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte nárok podat stažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nadštandardná
kvalita
Prémiové
materiály
Prísne
testovanie
Vyrobené
v UK