Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

„Tovar“ je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.sbdslovakia.sk
„Predávajúci“ je podnikateľský objekt Valibuk, s.r..o., Bernolákova 1076/24, 95201 Vráble, IČO: 50898761 , „Spotrebiteľ“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru a cena dodania tovaru
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.sbdslovakia.sk . Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená Spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania Predávajúceho Spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Objednanie tovaru
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.sbdslovakia.sk alebo e-mailom na info@sbdslovakia.sk . Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru – označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Opakované zaslanie tovaru z dôvodu neprebratej zásielky

Kupujúci za zaväzuje pri opakovanom doručovaní z dôvodu neprebratej zásielky uhradiť plnú sumu za tovar vrátane nového poštovného na účet predávajúceho vopred pred opätovným odoslaním objednávky. V prípade ďalších objednávok si Predávajúci vyhradzuje dodať objednaný tovar až po uhradení plnej sumy objednávky spolu s nákladmi na dodanie neprebratej predchádzajúcej objednávky vopred na účet predávajúceho.

Storno objednávky
Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo emailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi.
V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Spotrebiteľovi, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.

Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a Spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

  • emailom, alebo telefonicky nás kontaktujte
  • doručenie písomného odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote na adresu Predávajúceho uvedenú nižšie
  • tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť použitý, poškodený
  • tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, návod, záručný list, atď.) spolu s dokladom o kúpe

Tovar odosielajte doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste od Spotrebiteľa. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar odoslaná poukážkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru Predávajúcemu. Z hygienických dôvodov ponožky a podkolienky po vyskúšaní nie je možné vymeniť.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné.

Pre reklamáciu, výmenu tovaru, vrátenie peňazí prosím použite nasledovný FORMULÁR.

Platba za tovar
Platbu za tovar môže Spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom prevodom na účet, v hotovosti pri prevzatí tovaru pri doprave ku Spotrebiteľovi alebo v mieste podnikania Predávajúceho. Číslo bankového účtu Predávajúceho: uviesť číslo účtu VS: číslo objednávky.

Dodacia lehota
Dodacia lehota je obvykle 2 až 7 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Spotrebiteľ je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o dĺžke dodacej lehoty telefonicky alebo e-mailom.

Dodanie a prevzatie tovaru
Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru Spotrebiteľom, dodať tovar Spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve.
Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu Predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho.

Pred prevzatím tovaru je Spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru Spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.
V prípade ak tovar nieje dodaný z dôvodu vyššej moci, Predávajúci bezodkladne informuje Spotrebiteľa o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi náhradné plnenie.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Spotrebiteľom.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Reklamácie si Spotrebiteľ uplatňuje u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle uvedenom v sekcii kontakty.

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Cena zaplatená za tovar bude Spotrebiteľovi vrátená prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
Spotrebiteľ je povinný vyplniť formulár a doručiť ho aj s tovarom Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.

Ochrana osobných údajov
Predávajúci zhromažďuje a spracováva Spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.
Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.

Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení
Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak Spotrebiteľ vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o Spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Nadštandardná
kvalita
Prémiové
materiály
Prísne
testovanie
Vyrobené
v UK